Inzicht krijgen in preventie van gegevensverlies (Data Loss Prevention, DLP)

Inzicht krijgen in preventie van gegevensverlies (Data Loss Prevention, DLP)

Over de Workshop
Data Loss Prevention (DLP)

Gegevensverlies is een van de grootste beveiligingsuitdagingen waarmee bedrijven vandaag de dag worden geconfronteerd. Dit brengt aanzienlijke risico’s met zich mee voor de organisatie in termen van naleving van regelgeving, financiële en reputatierisico’s die kunnen voortvloeien uit een inbreuk op vertrouwelijke gegevens. De organisatie moet manieren vinden om hun gegevens te beschermen en de gegevens van de klant veilig te houden. DLP-systemen (Data Loss Prevention) is een van de methoden die hiervoor worden gebruikt. Het helpt organisaties bij het identificeren, bewaken en beschermen van gegevens in gebruik en onderweg.

De workshop richt zich op de volgende onderwerpen:

 • Overzicht van datapreventie.
 • De noodzaak van preventie van gegevensverlies.
 • Het risico voor de organisatie van gegevensverlies.
 • Een blik op toonaangevende systemen voor het voorkomen van gegevensverlies.
 • Inzicht krijgen en oplossingen vinden voor het voorkomen van gegevensverlies te implementeren om aan de behoeften op het het werk op het het werk te voldoen.
 • Implementeren van DLP-systemen met SIEM-systemen (Security Information and Events Management).

 

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor professionals die op de hoogte willen blijven van de nieuwe technologie en deze willen toepassen in de praktijk.

 • CISO’s
 • Beveiligingsrisicomanagers
 • Beveiligingsingenieurs
 • Informatiebeveiligingsmanagers.
 • Directeuren informatiebeveiliging.
 • En alle andere beveiligingsprofessionals die op de hoogte willen blijven.

The Zero Trust Security (ZTS) Workshop

The Zero Trust Security (ZTS) Workshop

About The Zero Trust Security (ZTS) workshop

The Zero Trust Security workshop is design to provide a strong introduction of Zero Trust Security to the participants. It is about the new way of a holistic focus on security. The participants will learn about the fundamentals of Zero Trust Security and why it is better than perimeter security in defending the organisation against the effect of phishing, ransomware, and other modern form of cyber-attack. During the workshop you will learn the following:

 • Introduction based on a real-life case study to Zero Trust Security (ZTS)
 • Zero Trust vs traditional perimeter security?
 • Why do we need Zero Trust Security?
 • Components of Zero Trust Security
 • Understand the true meaning of the Zero Trust security framework.
 • Determine how to apply security best practices represented in the latest Zero Trust framework to your organization.
 • Understand how to assess your existing security capabilities and map out a plan for improving your organization’s security practice.
 • Understand security best practices for all areas of your business (cloud, endpoint, and network)
 • A look at a vendor perspective of Zero Trust Security Model
 • Get a quick look at Zero Trust Security in the Cloud using

At the end of this workshop participants will understand what Zero Security is and get more resources to learn and research about it further.

Who Should Attend

The workshop is designed for system, network and cloud professionals who would like to know more about Zero Trust Security. This includes but not limited to Network Architects, Network professionals, Cloud Engineers, Software Developers and Systems administrators, and Cybersecurity/ Information Security professionals.

Wat is het verschil tussen Data Privacy versus Information Security?

Wat is het verschil tussen Data Privacy versus Information Security?

Information Security vs Data Privacy

We leven in een tijdperk waarin informatie overal om ons heen is. Sinds de komst van internet is het aanzienlijk eenvoudiger om informatie te openen, op te slaan en te verspreiden. Met deze uitgebreide toegang is er echter een groter risico voor bedrijven, te denken aan datalekken en privacy schendingen.

Alle bedrijven zijn wettelijk verplicht om alle persoonlijke informatie van hun klanten te beveiligen, maar velen weten niet hoe dat moet of hebben (nog) niet de nodige inspanningen geleverd om hun personeel over deze regels te informeren.

Met recente technologische en gegevensverzamelingsdoorbraken is het nu meer dan ooit noodzakelijk voor bedrijven om te overwegen om zowel persoonlijke identificeerbare consumenteninformatie als de gevoelige informatie van het bedrijf te beveiligen.

In deze blog wordt het onderscheid tussen privacy en informatiebeveiliging onderzocht, evenals hoe bedrijven hun personeel kunnen trainen in het voldoen aan informatiebeveiligings- en privacy normen.

Data Privacy

Het primaire onderscheid tussen privacy en informatiebeveiliging

Een inbreuk in persoonsgegevens kan ernstige gevolgen hebben, waaronder aanzienlijke gevolgen voor de regelgeving en het verlies van consumentenvertrouwen. Daarom overwegen we vaak hoe beveiliging ons kan helpen onze gevoelige informatie te beschermen met behoud van onze privacy via versleuteling en andere middelen.

Een veel voorkomende misvatting is dat veiligheid en privacy synoniem zijn. Het onderscheid is dat privacy beschermt tegen verlies van controle over iemands persoonlijke identiteit, terwijl beveiliging de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van datacommunicatienetwerken beschermt.

Privacy is een individueel recht dat is vastgelegd in de grondwetten van de meeste Europese landen, terwijl informatiebeveiliging verwijst naar een mechanisme dat gericht is op het beveiligen van gegevenssystemen tegen illegale toegang of gebruik door een specifieke entiteit , inclusief zowel mensen als softwareprogramma’s.

Laten we eens dieper in het onderwerp duiken.

information security

Wat is de rol van informatiebeveiliging?

Informatiebeveiliging beschermt de gevoelige of bedrijfseigen informatie van een bedrijf, zoals klantgegevens, bedrijfsgeheimen, intellectuele eigendom (IP), bedrijfscommunicatie van werknemers en financiële gegevens. Werknemers die toegang hebben tot gevoelige informatie kunnen worden verplicht om vertrouwelijkheidsovereenkomsten te ondertekenen; fysieke beveiligingen zoals firewalls, sloten en alarmen; scheiding van taken voor de verwerking van gevoelige informatie met behulp van systemen voor dubbele authenticatie; en beperkte toegang tot fysieke locaties waar gevoelige gegevens worden opgeslagen of verwerkt.

Informatiebeveiliging vindt een evenwicht tussen de vereiste van een bedrijf om te controleren wie zijn geheime informatie kan bekijken en zakelijke eisen die eenvoudige uitwisseling van informatie tussen personeel vereisen. Deze twee elementen worden vaak in balans gebracht.

Bedrijven moeten de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om hun informatiemiddelen te beschermen tegen bedreigingen, kwetsbaarheden en gevaren. De uitdrukking “informatiemiddel” verwijst naar alle gegevens die een bedrijf of organisatie heeft, zoals klantenlijsten, financiële gegevens, intellectueel eigendom (auteursrechten op merken) en andere privé-informatie zoals bedrijfsgeheimen.

Het doel van informatiebeveiliging is om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevens gedurende de hele levensduur te waarborgen. Enkele van de meest voorkomende functies voor informatiebeveiliging zijn:

 • Beheren van risico’s
 • Detectie en bewaking van bedreigingen
 • Beheren van kwetsbaarheden
 • Beheren van identiteit en toegang
 • Bestuur en strategie
 • Gegevensbeveiliging
 • Reactie op een incident
 • Het verdedigen van de activa van de organisatie door de implementatie van beveiligingsbeleid, processen, technologie en controles
 • Medewerkers opleiden over het belang van informatiebeveiliging.

data privacy

Wat betekent gegevens privacy?

Privacy houdt zich bezig met het beschermen en respecteren van de rechten van mensen om hun persoonsgegevens in bredere zin te beheren. Individuen moeten het recht hebben om toegang te krijgen – als ze erom vragen – en de mogelijkheid om onjuiste informatie over zichzelf te wijzigen of te wissen die bedrijven in databases bijhouden, aldus privacy activisten.

Privacy is, net als beveiliging, cruciaal omdat het datalekken kan voorkomen. Hoewel de beveiliging zich bezighoudt met informatielekken veroorzaakt door malware-infecties en datalekken, houdt privacy zich bezig met de rechten van persoonlijke gegevens in termen van hoe informatie wordt verkregen, gebruikt en onderhouden, evenals wie er toegang toe heeft.

Privacy en gegevensbeveiliging hoeven niet onderling onverenigbaar te zijn. Ze gaan vaak hand in hand. Een bedrijf dat gegevens privacy hoog in het vaandel heeft staan, zal ook waarborgen om alle vertrouwelijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of misbruik door werknemers en buitenstaanders, Dit in overeenstemming met de overheidsvoorschriften inzake de bescherming van persoonlijke informatie en het eigen interne beleid van de organisatie voor het beschermen van gevoelige bedrijfsinformatie.

Het recht van individuen om controle te hebben over hoe hun informatie wordt verzameld, gebruikt en verwerkt, wordt beschermd door gegevens privacy. Organisaties die persoonsgegevens van een persoon verkrijgen, moeten redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om deze gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om te voldoen aan de privacyregels voor persoonsgegevens.

De volgende concepten zijn van fundamenteel belang voor gegevens privacy:

 • Individuen moeten toestemming geven voordat hun gegevens worden verzameld, gebruikt of gedeeld
 • Gegevens mogen alleen worden verwerkt voor doeleinden die door de betrokkene van tevoren zijn opgegeven
 • Persoonlijke informatie over personen mag niet zonder toestemming aan andere organisaties worden bekendgemaakt.
 • Organisaties die deze principes schenden, worden beboet

Dit beleid schetst de verplichtingen van organisaties als het gaat om het beheren van bedrijfsgegevens die persoonlijke informatie bevatten.

Conclusie

Privacy en informatiebeveiliging staan vaak op gespannen voet met elkaar. Privacy is wanneer de persoonlijke informatie, gewoonten en andere gevoelige gegevens van een persoon worden beschermd tegen openbaarmaking.

Voor informatiebeveiliging betekent dit dat het vertrouwelijke materiaal van een bedrijf niet kan worden meegenomen of geopend door het publiek of een ander bedrijf. Privacy moet altijd voorrang hebben, ook boven informatiebeveiliging. Privacy is erg belangrijk omdat het verbonden is met ons persoonlijke leven.

 

 

Wat is het verschil tussen Data Privacy versus Information Security?

What is the difference between Information Security and Data privacy?

Information Security Vs Data Privacy

We live in an age where information is all around us. It has been considerably simpler to store, access, and distribute information since the advent of the Internet. However, with expanded access comes greater risk for enterprises in terms of data breaches and privacy violations.

All companies are obligated by law to secure their customers’ personal information, but many do not know how or have not taken the necessary efforts to educate their personnel on these rules.

With recent technological and data collecting breakthroughs, it is now more necessary than ever for businesses to consider securing both personally identifiable consumer information and the company’s sensitive information.

This blog article will examine the distinction between privacy and information security.

Data Privacy

The Primary Distinction Between Data Privacy and Information Security

A personal data breach may have serious implications, including significant regulatory implications and a loss of consumer confidence. Therefore, we often consider how security might help us safeguard our sensitive information while retaining our privacy via encryption and other means.

One prevalent misconception is that security and privacy are synonymous.

The distinction is that privacy protects against loss of control over one’s personal identity, while security protects the confidentiality, integrity, and availability of data communications networks. It is an individual right established in most European nations’ constitutions, while information security refers to a mechanism aimed to secure data systems from illegal access or use by a specific entity—including both humans and software programs.

Let us take a deep dive into the topic now.

information security

What Is the Role of Information Security?

Information security safeguards a company’s sensitive or proprietary information, such as customer records, trade secrets, intellectual property (IP), corporate communications, and employee and financial data. Employees who have access to sensitive information may be required to sign confidentiality agreements; physical safeguards such as firewalls, locks, and alarms; segregation of duties for processing sensitive information using dual authentication systems; and restricted access to physical locations where sensitive data is stored or processed.

Information security strikes a balance between a company’s requirement to control who may view its secret information and business demands that need simple exchange of information among personnel. These two elements are often brought into balance.

Businesses must take the necessary precautions to safeguard their information assets from threats, vulnerabilities, and dangers. The phrase “information asset” refers to any data that a corporation or organization has, such as customer lists, financial records, intellectual property (copyrights on brands), and other private information such as trade secrets.

The goal of information security is to secure the confidentiality, availability, and integrity of data throughout its lifespan. Some of the most frequent information security functions are:

 • Management of risks
 • Threat detection and monitoring
 • Vulnerability management
 • Management of identity and access
 • Governance and strategy
 • Data security
 • Response to an incident
 • Defending the assets of the organization via the implementation of security policies, processes, technology, and controls
 • Employees are being educated on the importance of information security.

data privacy

What does data privacy Means?

Privacy is concerned with safeguarding and respecting people’s rights to manage their personal data in a broader sense. Individuals should have the right to access – if they ask for it – as well as the opportunity to modify or erase erroneous information about themselves that firms maintain in databases, according to privacy activists.

Privacy, like security, is crucial because it prevents data leaks. However, whereas security is concerned with information leaks caused by malware infections and data breaches, privacy is concerned with personal data rights in terms of how information is acquired, utilized, and maintained, as well as who has access to it.

Privacy and data security do not have to be mutually incompatible. They often go hand in hand. A company that values data privacy will also put in place safeguards to protect confidential data from unauthorized access or misuse by employees and outsiders, in accordance with government regulations on the protection of personal information as well as the organization’s own internal policies for safeguarding sensitive corporate information.

Individuals’ rights to control over how their information is gathered, utilized, and processed are protected under data privacy. Organizations that acquire personal data from an individual are required to take reasonable precautions to secure the data from unauthorized access and to comply with personal data privacy rules.

The following concepts are fundamental to data privacy:

 • Individuals must give consent before their data are collected, used, or shared
 • Data should only be processed for purposes specified by the individual at the time of collection
 • Personal information about individuals should not be revealed to other organizations without permission.
 • Organizations that violate these principles are subject to fines

These policies outline organizations’ obligations when it comes to managing business data containing personal information.

Conclusion

Privacy and information security are often at odds with each other. Privacy is when an individual’s personal information, habits, and other sensitive data are protected from public disclosure.

For information security, it means a company’s confidential material cannot be taken or accessed by the public or another company. Privacy must always take precedence, even over information security. Privacy is very important since it is so interconnected with our personal lives.

 

 

CISO: Verhogen van de effectiviteit door de rollen en verantwoordelijkheden te leren begrijpen

CISO: Verhogen van de effectiviteit door de rollen en verantwoordelijkheden te leren begrijpen

De Chief Information Security Officer (CISO) is een leidinggevende functie, als een CIO. De aandacht van de CISO gaat echter in de eerste plaats uit naar bescherming van gegevens, door middel van het proces van informatie en cybersecurity.

Een CISO is verantwoordelijk voor het identificeren van beveiligingsrisico’s en de informatiemiddelen van de organisatie.

Het beschermen van de gegevens en intellectuele eigendommen, reputatie tegen zowel interne als externe bedreigingen.

Evenals het handhaven van de integriteit van organisatorische activa door risico’s te identificeren die schade kunnen toebrengen aan de informatiesystemen van de organisatie.

Verantwoordelijkheden van een CISO

De Chief Information Security Officer (CISO) heeft veel verantwoordelijkheden binnen de informatiebeveiligingsritmes zoals:

 • Ontwikkelen en overzien van de cybersecurity -strategie.
 • Definieren van de securitydoelen en -doelstellingen van de organisatie
 • Een plan maken om de vastgestelde doelen en doelstellingen te bereiken
 • Beleid en procedures ontwikkelen van informatiebeveiliging om de organisatie te beschermen tegen cyberbeveiligingsschade.
 • Implementeer van het het beveiligingsbeleid, beveiligingsprocedures en de richtlijnen die de werknemers moeten volgen.
 • Regelmatig risicobeoordelingen uitvoeren van alle systemen en het beheren van de cyberbeveiliging binnen de organisatie.
 • Identificeer van de de middelen die nodig zijn voor preventiestrategieën.
 • Voorbereiden van budgetten voor cyberbeveiligingsinitiatieven.
 • Coördineren van cyberbeveiligingsinitiatieven met andere leden in het managementteam.
 • Vaststellen van prioriteiten tussen concurrerende behoeften.
 • Plannen van beveiligingsinbreuken en het ontwikkelen van een incident response plan.
 • Ontwikkelen, implementeren en beheren van de Awareness- en Trainingsprogramma’s voor informatiebeveiliging.
 • Zorgdragen dat er voldoende personeel beschikbaar is met de benodige vaardigheden om deze taken met betrekking tot informatiebeveiligingsbeheer uit te kunnen voeren.

Hoewel de CISO veel taken heeft, draait het om één belangrijke missie:

Het beschermen van organisatiegegevens tegen onbevoegde toegang, schade of diefstal.

De CISO is een belangrijk lid van het managementteam binnen de organisatie. De rol en verantwoordelijkheden die zij hebben zijn zeer belangrijk voor een organisatie om hun gegevens te kunnen beschermen tegen cyberaanvallen.

Ze dienen ook als adviseur over alles met betrekking tot informatiebeveiliging. Waaronder: Het vaststellen van bedrijfsdoelstellingen, -beleid en -normen. Het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten en het balanceren van risico- en beveiligingsvereisten. Implementeren van tools voor het identificeren, monitoren of voorkomen van bedreigingen.

Positionering van de CISO-rol in een organisatie

De organisatiestructuur van een onderneming bepaalt waar de chief information security officer (CISO) in past. De verantwoordelijkheden en functies van de CISO variëren afhankelijk van de grootte van de organisatie.

Grote onderneming

Doorgaans heeft een grote onderneming een IT-afdeling met een CIO of andere functies op senior niveau. Bijvoorbeeld een directeur informatietechnologie (IT), een vice-president voor computerdiensten, of hoofd van een Network Operations Centre, Systems Administration.

In een dergelijke organisatie heeft de CIO vaak de meest senior IT-positie die verantwoordelijk is voor alle aspecten van de technologische middelen en infrastructuur van een onderneming (inclusief hardware, software, telecommunicatienetwerken). Toezicht houden van andere posities op senior niveau in die organisatie met verantwoordelijkheden voor computerdiensten zoals netwerkbewerkingscentrum of systeembeheerder.

In zo’n organisatie kan een CISO zijn die rapporteert aan de CIO. De laatste tijd is het gebruikelijk om een CISO te hebben die rechtstreeks rapporteert aan de CEO, zelfs in een organisatie met een CIO. Dit zorgt ervoor dat informatiebeveiliging de volledige aandacht krijgt die het verdient.

Middelgrote organisatie

Veel middelgrote organisaties hebben geen CIO; in plaats daarvan hebben ze een CISO die rechtstreeks rapporteert aan de CEO van de organisatie en toezicht houdt op de behoeften met betrekking tot informatiebeveiliging.

Een chief information security officer (CISO) is verantwoordelijk voor het beschermen van de kritieke bedrijfsgegevens, intellectuele eigendommen, systeeminfrastructuur en de reputatie van een onderneming tegen cyberaanvallen door criminelen, terroristen of natiestaten. Deze rol vereist een diepgaande kennis van mogelijke risico’s.

In een kleine organisatie

In een klein bedrijf of start-up als voorbeeld is het niet mogelijk om een fulltime CISO in dienst te hebben, Vaak hebben zij iemand die security afhandelt in combinatie met andere leidinggevende taken zoals budgettering en de strategische planning. Meestal is dit geen ideale situatie, maar kan wel werken als deze persoon kan worden bijgestaan door een externe CISO of virtuele CISO.

Hoe vervult een CISO de verantwoordelijkheden?

De CISO neemt ook deel aan het ontwikkelen van het securitybeleid en de procedures van de organisatie om de IT-activa te beschermen. Dit omvat toezicht houden op alle rampenherstel- of noodplannen die worden uitgevoerd, adviseren binnen het team, beoordelen van risico’s en kwetsbaarheden.

De CISO deelt deze informatie met de leidinggevenden zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen over de securitymaatregelen van hun organisatie.

Dit omvat het toezicht houden op alle rampenherstel- of noodplannen die worden uitgevoerd, en het adviseren binnen het team voor het beoordelen van risico’s en kwetsbaarheden. Hij deelt deze informatie met leidinggevenden, zodat zij goede beslissingen kunnen nemen over de beveiligingsmaatregelen van hun organisatie.

Om effectief te zijn, moet een CISO veel afweten van de activiteiten van de organisatie. De afdeling informatiebeveiliging maakt deel uit van een organisatie en is er niet onafhankelijk van, wat betekent dat ze moeten begrijpen hoe alle afdelingen werken om deze het beste te beschermen.

De CISO moet ook kennis hebben van wat schadelijk zou kunnen zijn voor de organisatie als het wordt blootgesteld of gecompromitteerd.

De CISO adviseert ook over hoe te reageren in een noodsituatie, zoals een datalek of cyberaanval, zodat het herstel snel en effectief is. Een goed opgeleid cyberbeveiligingsteam kan schade aan bedrijfsinformatiemiddelen van kwaadwillende insiders die op zoek zijn naar manieren om te profiteren door bedrijfsgeheimen te verkopen minimaliseren.

De chief security officer heeft vaak kennis van onderzoeken naar rampen omdat zij toegang hebben tot waardevol forensisch bewijs als dit nodig is om de schade en verliezen te beoordelen die het bedrijf lijdt als gevolg van sabotage, spionage of terrorisme.

Ze kunnen worden ingezet tijdens juridische procedures na elk incident waarbij IT gecompromitteerd werd tijdens periodes waarin de systemen niet up-to-date waren met patches of andere antimalware-software

Risicomanagement informatiebeveiliging

Risk Management

De CISO is verantwoordelijk voor het uitvoeren van risicobeoordelingen om de mogelijke kwetsbaarheden te identificeren die kunnen leiden tot datalekken. En zal oplossingen aanbevelen om de schade te beperken.

Dit bevat het ontwikkelen van beleid, procedures en beveiligingsstandaarden die alle werknemers van het bedrijf nodig hebben met betrekking tot toegangscontroles, identificatiebeheer en geprivilegieerde gebruikersrollen.

Het identificeren en implementeren van waarborgen, controles of tegenmaatregelen om informatiemiddelen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Dit bevat identiteitsbeheer, preventie van gegevensverlies (DLP), firewall-/inbraakdetectiesystemen en coderingstechnologieën.

De Chief Information Security Officer is ook verantwoordelijk voor het beheer van de programma’s met betrekking tot de kwetsbaarheidsbeoordelingen en penetratietesten.

Deze initiatieven zijn ontworpen om risico’s te identificere en te beheren via een reeks methodieken zoals het scannen van netwerken, beoordelen van codebases of het uitvoeren van handmatige tests op applicaties, besturingssystemen, netwerken of andere IT-assets.

Een goede CISO moet potentiële risico’s en kwetsbaarheden in een organisatie snel kunnen herkennen. Het is belangrijk dat de CISO zich bewust blijft van de huidige bedreigingen en uitbuitingen om te weten hoe de informatiemiddelen het beste kunnen worden beschermd.

Het is van cruciaal belang dat de CISO op de hoogte is van de huidige bedreigingen, uitbuitingen en geïnformeerd wordt hoe de informatiemiddelen het beste kunnen worden beschermd om de organisatie te helpen beslissen over de uit te voeren controles.

De ontwikkeling van een noodherstelplan

De CISO moet kunnen begrijpen hoe het bedrijf werkt, om het juiste advies te kunnen geven over de extra beschermingsmaatregelen die nodig zijn voor hun waardevolle informatiemiddelen, vooral tijdens een ramp.

De CISO is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een disaster recovery plan om bedrijfsmiddelen te kunnen beschermen in geval van calamiteiten, zoals natuurrampen en hackaanvallen. Houdt ook toezicht op alle rampenherstel- of noodplannen die worden uitgevoerd en zit in een team voor het beoordelen van risico’s en kwetsbaarheden.

Hij deelt deze informatie met de leidinggevenden zodat ze goede beslissingen kunnen nemen over de beveiligingsmaatregelen van hun organisatie.

Toezicht houden op beschermende controles tegen elektronische bedreigingen op bedrijfsnetwerken zoals malware, virussen, ransomware en DDoS-aanvallen. 24 uur per dag monitoren van onlineactiviteiten met realtime waarschuwingen, zodat werknemers weten wanneer een aanval aankomt voordat deze schade kan toebrengen aan de systemen van computers.

Eenorganisatie helpen te voldoen aan regelgevingen

De taken van een chief information security officer (CISO) omvat het waarborgen van het naleven van zowel overheidsregels als health insurance portability en accountability act (HIPPA).

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en industriestandaarden zoals ISO 27001:2013, Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS).

Interne -externe auditing en beoordeling

Een CISO helpt de organisatie bij het coördineren van interne beveiligingsaudits, waaronder periodieke beoordelingen van de beveiligingsbeleidsdocumenten van het bedrijf.

De CISO kan betrokken zijn bij het toezicht op externe auditors die hun naleving van industrienormen zoals ISO 27001 en SOC beoordelen. De CISO zal feedback geven aan leidinggevenden over alle gebieden die verbetering of veranderingen nodig hebben.

Web-monitoring

In de huidige wereld van grote concurrentie en sociale media is het belangrijk om voor een goed beheer van de reputatie te zorgen van de organisatie online. De Chief Security Officer moet maatregelen nemen om het internet en sociale mediasites te monitoren op schadelijke inhoud die de organisatie negatief kan beïnvloeden.

Processen moeten worden opgezet om Open-Source Intelligence (OSINT) te gebruiken om te controleren op bedreigingen, kwetsbaarheden en informatielekken.

OSINT is het ontdekken en analyseren van informatie over personen of organisaties die open bronnen op internet gebruiken. Dit kunnen sociale media, blogs, en meer zijn. Het helpt om gebieden te ontdekken die niet direct beschikbaar zijn in het publieke domein.

OSINT kan u helpen om:

 • De concurrentie beter begrijpen.
 • Identificeren van opkomende trends die van invloed kunnen zijn op de beveiligingshouding van uw organisatie en klanten.

Cybersecuritytraining en -Awareness (bewustzijn)

De CISO moet ervoor zorgen dat het personeel zich algemeen bewust is van de risico’s rond cyberbeveiliging en hoe ze moeten reageren tijdens een crisis. Het doel is dat elke werknemer zijn rol begrijpt en wat hij kan doen om de bedrijfsinformatie te beschermen.

Beveiligingsbewustzijnsprogramma’s zijn ontworpen om werknemers te helpen cyberdreigingen te identificeren en te voorkomen. Dit soort beveiligingsprogramma’s helpen uw werknemers om situatiebewust te worden, zodat ze kunnen reageren op zowel huidige als toekomstige cyberbeveiligingsbedreigingen.

Het is van belang dat alle medewerkers van de organisatie deze kennis hebben om de activa van de organisatie te beschermen.

Vaardigheden om een Information Security Officer te zijn

Intellfence-Cybersecurity Awareness Training Module

Een CISO moet een gedegen kennis en begrip hebben van IT, computerbeveiliging, informatietechnologierecht, informatiesystemen. Het vermogen om strategisch na te denken over de potentiële risico’s die de bedrijfsvoering kunnen bedreigen.

Superieure analytische mogelijkheden met de mogelijkheid om uitgebreide beoordelingen uit te voeren van risiconiveaus voor verschillende kwetsbaarheden of bedreigingen om gegevens te beschermen tegen onbedoelde schade of verlies, evenals een opzettelijke inbraak door hackers in netwerken, computers en databases van organisaties met gevoelige gebruikersgegevens zoals wachtwoorden of creditcardnummers zijn vereist.

Deze cybersecurity professionals hebben een sterke social engineering-preventieachtergrond nodig, omdat ze ook betrokken kunnen zijn bij training en bewustmakingsinspanningen om social engineering te beschermen.

Uitgebreide technologie implementeren is ook essentieel om beveiligingsmaatregelen te implementeren die systemen beschermen tegen inbraak, gelekte gegevens of andere inbreuken.

Een chief information security officer moet de mogelijkheid hebben om te begrijpen hoe de computersystemen werken, in staat zijn om hun kwetsbaarheden goed te beoordelen en te weten welke actie er nodig is wanneer ze worden aangevallen of op de een of andere manier worden gecompromitteerd. Een goede kennis beschikken van verschillende technologieën.

Deze professionals moeten beschikken over uitstekende probleemoplossende vaardigheden, omdat ze voortdurend een oplossing nodig hebben voor alle beveiligingsuitdagingen die zich in de organisatie aandienen. Een effectieve CISO heeft inzicht nodig in wat gevoelige informatie is, hoe dat kan worden aangetast en hoe men een dergelijke schending kan oplossen.

Interpersoonlijke vaardigheden

Een goede Chief information security officer moet beschikken over uitstekende interpersoonlijke vaardigheden om goed met andere medewerkers om te kunnen gaan. Het vermogen om met kalmte onder druk te handhaven is een andere cruciale vereiste omdat hij/zij mogelijk meerdere teams moet coördineren tijdens een noodsituatie; dergelijke situaties kunnen softwarestoringen of cyberaanvallen tegen computersystemen binnen het controlegebied omvatten.

Sterke communicatieve vaardigheden

Een CISO moet beschikken over sterke communicatieve vaardigheden: verbaal; schriftelijk; presentatie -faciliteringsvaardigheden en interpersoonlijke vaardigheden.

Enkele belangrijke mensen waarmee de CISO communiceert, zijn de CEO en CFO, CIO, dus ze moeten hun strategisch plan voor beveiliging goed kunnen formuleren op een manier die begrijpelijk is zonder te veel vakjargon of acroniemen.

Ze hebben ook goede luistervaardigheden nodig – ze moeten niet alleen kunnen begrijpen wat er met hen wordt gecommuniceerd, maar ook de tone of voice die gebruikt wordt.

Sterke leiderschapsvaardigheden

Chief Information Security Officers hebben meerdere petten op en moeten soms als leider optreden terwijl ze nog steeds flexibel genoeg moeten zijn om onverwachte situaties aan te kunnen; het ontwikkelen van deze kwaliteiten helpt bij het creëren van een effectieve CISO in een organisatie.

Een effectieve CISO heeft sterke leiderschapsvaardigheden nodig om een team van ingenieurs en projectmanagers te beheren en te kunnen overzien.

Goede mensenlijke vaardigheden (Soft Skills)

De CISO communiceert met veel mensen, zowel intern als extern. Het vermogen om effectief te communiceren kan helpen om goodwill bij de werknemers te bevorderen. Degenen die hier bijzonder bedreven in zijn, kunnen het vertrouwen in anderen verhogen wanneer ze over zeer gevoelige kwesties spreken.

Een goede relatie met externe partners is ook van belang, het helpt bij het opbouwen van een goede band en het creëren van een gevoel van vertrouwen over het vermogen van de organisatie om gegevens veilig te stellen.

Ervaring die nodig is om een effectieve CISO te zijn binnen een organisatie:

De rol van een Chief Information Security Officer (CISO) is belangrijk binnen elke organisaties die zich bezighouden met gevoelige gegevens en computersystemen, maar niet alle CISO’s hebben dezelfde verantwoordelijkheden of taken. Daarom zijn de vereisten ook verschillend, afhankelijk van het type organisatie.

Sommige organisaties vereisen bijvoorbeeld dat hun CISO een bachelordiploma in computerwetenschappen heeft, terwijl andere bedrijven dergelijke kwalificaties niet verplichten als ze vijf jaar ervaring kunnen aantonen met het werken aan IT-gerelateerde projecten.

De meest voorkomende eis in alle bedrijfstakken is relevant voor werkervaring en opleiding. Er is echter niet veel standaardisatie als het gaat om de onderwijsvereisten, elk bedrijf heeft verschillende behoeften , afhankelijk van de grootte en de branche.

Industriële standaardcertificeringen:

De CISO moet in veel onderwerpen thuis zijn, niet alleen op het gebied van beveiliging, maar ook bedrijfsgerelateerd. Enkele van de beveiligingscertificeringsprogramma’s die het technologische aspect hiervan proberen te dekken, zijn:

ISC2-certificeringen

Certified Information Systems Security Professional (CISSP): Dit is een wereldwijd erkend certificaat voor professionals in de informatiebeveiligingswereld. Echter zijn er veel vragen gerezen over de relevantie van deze certificering voor de professionals die een diepgaander technisch begrip van cyberdreigingen willen aantonen en hoe cyberbeveiligingsoplossingen kunnen worden ontworpen en geïmplementeerd.

ISACA-certificering

Gecertificeerd informatiebeveiligingsmanager (CISM):de toonaangevende referentie voor informatiebeveiligingsmanagers, de CISM is ontworpen voor mensen die informatiebeveiligingsprogramma’s ontwerpen, bouwen en beheren.

Gecertificeerd in risico- en informatiesystemencontrole: (CRISC) De CRISC is een referentie voor professionals in beveiligingsbeheer en voor projectmanagers die verantwoordelijk zijn voor de informatiebeveiliging. Het omvat risico-identificatie, risicobeoordeling, respons & mitigatie, en controlemonitoring.

Gecertificeerd in de governance van enterprise IT(CGEIT) certificeert uw begrip van it-governanceprincipes en -praktijken voor ondernemingen. De CGEIT-certificering helpt u om uw geloofwaardigheid en expertise op het gebied van governance, risicobeheer, strategieformulering, nalevingskwesties en de nieuwste IT-innovatie vast te stellen.

Tips om een succesvolle CISO te zijn

 • Wees een goede communicator
 • Kennis hebben van de zakelijke kant van software en hardware
 • Ervaring hebben met het beheren van beveiliging, IT-projecten of gerelateerde taken
 • Bekend zijn met de technische infrastructuur van het bedrijf. Zoals netwerken, firewalls, databases en besturingssystemen.
 • Wees proactief en vergaar kennis met betrekking tot de richting van de industrie.

Met zoveel belangrijke gegevens op het spel, is het belangrijk dat de verantwoordelijkheden van de CISO zo serieus mogelijk worden uitgevoerd. Een organisatie kan het zich niet veroorloven om haar gevoelige informatie in gevaar te brengen omdat iemand niet de juiste voorzorgsmaatregelen heeft genomen.

Als dit allemaal intimiderend klinkt en u hulp of advies wil krijgen bij het toepassen van deze principes, laat het ons dan weten. Ons team van experts staan voor u klaar om samen met u te werken en adviseren bij het trainen en begeleiden van een geweldig cyberbeveiligingsplan. Een goed cybersecurity plan voor uw organisatie dat u beschermt tegen toekomstige aanvallen op organisatorische activa door kwaadwillende actoren.