Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de vermelde trainingen, workshops en diensten van IntellFence BV. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer KvK 78205646.

AFD. 1: ALGEMENE BEPALINGEN

PRIJZEN

De prijzen voor de trainingen, workshops en/of diensten staan op de website www.intellfence.com of in een geldige schriftelijke offerte van IntellFence BV. Deze prijzen zijn uitgedrukt in Euro, exclusief BTW. IntellFence BV behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. IntellFence BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, veroorzaakt door het geven van trainingen, workshops en overige relevante werkzaamheden, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal 1.000.000, — Euro per gebeurtenis vermeerderd met het eigen risico dat IntellFence BV in verband met die verzekering draagt.
 2. Indien als gevolg van een gebeurtenis genoemd in lid 1 meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de in datzelfde lid gestelde maxima overschrijden, is IntellFence BV slechts verplicht de vorderingen naar evenredigheid te IntellFence BV is slechts aansprakelijk tot een maximum voor de in lid 1 genoemde gebeurtenissen van totaal € 2.000.000, — per kalender jaar.
 1. Als, om welke reden dan ook, geen uitkering door de hiervoor genoemde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van IntellFence BV, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde beperkt tot de op dat moment door IntellFence BV bij de klant in rekening gebrachte en betaalde facturen, verbonden aan de desbetreffende
 2. Onder directe schade wordt in de zin van dit artikel uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten die de klant heeft gemaakt om aan de prestatie van IntellFence BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
  • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant kan aantonen dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van dit
 3. In geen geval is IntellFence BV aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, schade die verband houdt met het verloren gaan van gegevens, winstderving ten gevolge van het niet of niet naar behoren geven van trainingen, workshops, het verlenen van andere diensten of voor enigerlei andere
 4. IntellFence BV is niet aansprakelijk voor het openbaar worden van gegevens van de klant of misbruik van gegevens van de klant, die de klant of trainers en medewerkers van de klant op de computers van IntellFence BV hebben
 5. Schadeclaims moeten onverwijld, doch in elk geval binnen 1 (één) maand na het geven van trainingen, workshops of het verlenen van andere diensten bij IntellFence BV schriftelijk zijn gemeld.

ALGEMEEN

 1. IntellFence BV is slechts gehouden aan een inschrijving voor een cursus, dan wel het verlenen van een dienst, als zij deze inschrijving q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan de klant.
 2. Deze Algemene Voorwaarden sluiten de toepassing van de klant ‘s eigen voorwaarden van welke inhoud of in welke vorm dan ook,
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht als en voor zover deze schriftelijk door beide partijen zijn
 4. Nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten niet
 5. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van IntellFence
 6. Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands Ieder geschil naar aanleiding van de interpretatie of tenuitvoerlegging ervan zal behoren tot de competentie van de bevoegde rechter te Utrecht, daaronder begrepen de voorzieningenrechter van de Rechtbank, rechtdoende in kort geding.
 7. Ieder geschil zal echter eerst tussen de klant en IntellFence BV worden Partijen zullen ernaar streven om geschillen in onderling overleg op te lossen.

BETALINGEN

 1. Als de klant een particulier is, vindt betaling uitsluitend plaats doormiddel van Marstercard/Creditcard, PayPal of Ideal via de website van IntellFence
 2. De totale verschuldigde prijs, vermeerderd met BTW, dient binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur door de klant te zijn voldaan. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is IntellFence BV gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur wettelijke rente in rekening te
 3. Als de klant niet of niet tijdig betaalt, is de klant aan IntellFence BV naast de wettelijke rente ook buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zullen worden berekend aan de hand van Aanbeveling II van het rapport Voorwerk II, onverminderd het recht van IntellFence BV om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan de klant in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten
 4. Bij inschrijving minder dan 14 dagen voor de cursusdatum dient de betaling doorklant meteen bij inschrijving te
 5. Betaling dient altijd uiterlijk voor aanvang van de cursus door IntellFence BV ontvangen te zijn; bij gebreke daarvan kan IntellFence BV de cursist de toegang tot de cursus

GEHEIMHOUDING

IntellFence BV houdt zich bezig met het geven van trainingen, workshops en masterclasses gericht op CyberSecurity gerelateerde onderwerpen. Aan iedere medewerker en trainer wordt deze verstrekt. Deze geheimhoudingsovereenkomst (bijlage 1.) is ook van toepassing op alle in de toekomst nieuw op te richten onderdelen van IntellFence BV

HANDELSMERKEN

IntellFence BV, het IntellFence BV-logo en alle andere namen, logo’s en pictogrammen die IntellFence BV en haar programma’s, producten en diensten identificeren, zijn handelsmerken van IntellFence BV en elk gebruik van dergelijke merken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, domeinnamen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IntellFence BV, is strikt verboden. Andere namen van diensten en entiteiten die hierin worden genoemd, kunnen de handelsmerken en/of servicemerken van hun respectieve eigenaars zijn.

AUTEURSRECHT

 1. Trainingsmateriaal en alle overige door IntellFence BV in het kader van enige cursus, dienst en/of product verstrekte schriftelijke informatie, zijn auteursrechtelijk De klant zal, met uitzondering van, onder voorbehoud van het in de leden 3 en 4 van dit artikel gestelde, niets hiervan in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk kopiëren of aan derden mededelen, Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IntellFence BV op straffe van een boete van EUR 5.000 per overtreding per dag.
 2. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van een) cursus is uitdrukkelijk verboden, tenzij daarvoor door IntellFence BV schriftelijk toestemming is verleend op straffe van een boete van EUR 5.000 per overtreding per dag. Als deze toestemming niet is verleend, zal bij elke poging tot het maken van opnamen de cursus onmiddellijk worden gestopt totdat de opnameapparatuur is
 3. De klant wordt bij deze een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht verleend om die softwareproducten, welke worden gebruikt in de cursus waaraan wordt deelgenomen, dan wel worden verstrekt in het kader van de te verlenen dienst, doorklant en haar trainers en medewerkers te laten Dit gebruiksrecht eindigt bij het einde van de cursus, dan wel na beëindiging van de te verlenen dienst.
 4. Onverminderd overige bepalingen ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten en export van gegevens verleent IntellFence BV aan de klant een niet-exclusieve, niet- overdraagbare licentie om de tijdens de cursus, dan wel in het kader van de te verlenen dienst aan de klant overgedragen informatie, zoals mondelinge, handgeschreven dan wel gedrukte of anderszins vastgelegd instructies, aanwijzingen en rapporten, te doen gebruiken doorklant en haar trainers en medewerkers, doch niet voor het geven van trainingen, workshops, hetzij intern, hetzij

SCHEMA’S , TIJDENSCHEMA’S

 1. IntellFence BV zal al het redelijke in het werk stellen om trainingen, workshops doorgang te doen vinden, dan wel de te verlenen diensten uit te IntellFence BV zal evenwel niet aansprakelijk zijn als trainingen, workshops, dan wel de te verlenen diensten geen doorgang vinden om redenen welke buiten haar invloedssfeer liggen. Indien als gevolg van ziekte, beëindiging van het dienstverband of om enige andere reden in het werk een persoon (personen) niet (meer) beschikbaar is (zijn) voor het geven van een cursus, dan wel voor het verlenen van de overeengekomen dienst, dan zal IntellFence BV al het redelijke in het werk stellen om de desbetreffende cursus, dan wel de te verlenen dienst, eventueel op een later tijdstip, doorgang te doen vinden. Mocht een en ander niet mogelijk blijken, dan zullen de gedane betalingen aan de klant worden gerestitueerd.
 2. IntellFence BV behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen wijzigingen in cursusschema’s en/of cursustijden aan te brengen en in geval van onvoldoende belangstelling trainingen, workshops te De klant zal van een annulering van een cursus uiterlijk twee weken voor aanvang van de desbetreffende cursus door IntellFence BV schriftelijk in kennis worden gesteld. De al betaalde cursuskosten zullen in geval van annulering door IntellFence BV terstond worden gerestitueerd.

VERVANGING, ANNULERING EN UITSTEL

 1. klant mag desgewenst een vervanger voor de ingeschreven cursist sturen
 2. Indien de klant:
  • een particulier is heeft de Klant gedurende 7 werkdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Geen recht op ontbinding bestaat als de cursus en/of dienst is aangevangen voordat de termijn van 7 werkdagen is verstreken
  • een cursus en/of dienst annuleert; om uitstel van een cursus en/of dienst verzoekt en IntellFence BV dit verzoek inwilligt, dan zalklant, onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in 4.2 lid a) in geval van een Overeenkomst op Afstand indien van toepassing, aan IntellFence BV annuleringskosten, c.q. kosten wegens uitstel van de cursus en/of dienst verschuldigd zijn, welke worden berekend aan de hand van een percentage van de prijs van de cursus en/of de dienst, een en ander als volgt: Annulering c.q. verzoek tot uitstel, annulerings-kosten, kosten wegens uitstel

Meer dan 3 weken voor aanvang van de cursus en/of dienst = Geen kosten

Gedurende de 3e week 25% en 2e week voor aanvang 50% . Korter dan één week voor aanvang van de 1e cursusdag en/of de 1e dag voor aanvang van de dienst 100%.

Annulering en verzoeken tot uitstel kunnen doorklant slechts schriftelijk worden gedaan. Hiervan ontvangt de klant een schriftelijke bevestiging van IntellFence BV. Bij schriftelijk annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering per mail is het tijdstip van ontvangst van de mail bericht door IntellFence BV beslissend voor het tijdstip van annulering.

Vanaf de eerste dag van aanvang van de cursus en/of dienst kan de klant niet meer om uitstel daarvan verzoeken. In dit geval zijn de totale kosten van de cursus en/of de dienst verschuldigd.

Met inachtneming van de kosten in bovenstaande tabel, heeft de klant bij annulering van een cursus de mogelijkheid een vervangende cursus te volgen.

 • Indien de klant enige verplichting op grond van, op basis van deze Algemene Voorwaarden niet nakomt en IntellFence BV als gevolg daarvan de overeenkomst ontbindt of de uitvoering daarvan opschort, dan is de klant gehouden de cursus prijs volledig te betalen aan IntellFence BV, onverminderd het recht van IntellFence BV om volledige vergoeding van de schade te vorderen.

BIJZONDERE VERPLICHTING

 1. De klant en zijn werknemers verklaren noch direct noch indirect enige technische, van IntellFence BV verkregen gegevens of producten welke dergelijke gegevens bevatten, te zullen exporteren of her -uitvoeren, zonder daartoe eerst de schriftelijke toestemming te hebben verkregen.
 2. De klant zal indien aanwezig zijn werknemers op de hoogte stellen van deze verplichting en als dit door IntellFence BV wordt verlangd, zal de bovenvermelde verklaring door de klant en zijn werknemers afzonderlijk worden
 3. De klant zal op eigen initiatief IntellFence BV tijdig op de hoogte stellen van de namen en nationaliteit van werknemers die aan trainingen, workshops deelnemen of trainingsmateriaal gebruiken.